دکتر علی صادقی محصلی
بورد تخصصی قلب و عروق از دانشگاه تهران
رتبه هفدهم بورد
عضو انجمن آترواسکلروز ایران