دکتر شمس الدین نورمحمدی

متخصص مغزواعصاب شماره نظام پزشکی ۱۵۳۰۵

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی از آلمان (هانوور)

طب سوزنی از پکن

استادیار علوم پزشکی شهید بهشتی(بازنشسته)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مدیرکل بیمه خدمات درمانی گیلان

سابقه خدمت ۲۲ سال در بیمارستان پورسینا رشت

مدیرگروه نورولوژی مغزواعصاب گیلان

سابقه کار به مدت ۴ سال در بیمارستان لقمان تهران

سابقه کار به مدت ۴ سال در بیمارستان میلاد تهران

سابقه کار بعد از بازنشستگی به مدت ۸ سال در کلینیک نیایش

سابقه کار و مسئول فنی مرکز تصویربرداری پایتخت در درمانگاه مغزواعصاب به مدت ۴ سال

گذراندن دوره های EEG و EMG-NCV و AEP-VEP به مدت ۶ ماه در آلمان

سابقه خدمت در درمانگاه مسباح به مدت۶ سال