زینب نوراله زاده، کارشناس رادیولوژی ، متولد ۱۳۵۵

میزان تحصیلات :

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی،دانشگاه تهران۱۳۹۳
کارشناس تکنولوژی پرتوشناسی،دانشگاه تبریز ۱۳۸۳
کاردان تکنولوژی پرتوشناسی،دانشگاه شهید بهشتی۱۳۷۹

سوابق کاری:

۱۸ ماه ،بیمارستان اشرفی اصفهانی ،کاردان رادیولوژی ۱۳۸۱— ۱۳۸۰
۷۲ماه درمانگاه دارالشفا امام مجتبی،کارشناس رادیولوژی ۱۳۹۰—۱۳۸۴
۲۲ماه مطب فک وصورت شهاب،کارشناس رادیولوژی ۱۳۹۱ —۱۳۹۰
۹۶ ماه درمانگاه حضرت الرسول در مجموعه نیایش کارشناس رادیولوژی ومسئول فیزیک بهداشت ۱۳۹۱ تا کنون

مهارتها:

رادیوگرافی روتین از اندامها ،ماموگرافی ،سنجش تراکم استخوان(BMD) ،رادیوگرافی فک وصورت (OPG,LAT ceph,B.W,PA with xcp)
همچنین مهارتهای کوتاه مدت در CT ,MRI