ارتوپدی فنی و پروتز

آیا برایتان اتفاق افتاده کسی را ببینید که دست یا پای مصنوعی دارد؟ یا خانم مسنی که به خاطر درد در مچ دست، مچ بندی را به دست خود بسته باشد؟ این دو مقوله در یک رشته به نام ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی) مورد بررسی علمی قرار میگیرد.

 

 

ارتز و پروتز یکی از رشته های حاضر در تیم توانبخشی است. این رشته برای جامعه قطع عضو، اندام مصنوعی (پروتز) و برای افرادی که دچار اختلال حرکتی شده اند وسایل کمکی (ارتز) طراحی می کند و می سازد تا آنها به هدف نهایی توانبخشی که استقلال فردی است دست پیدا کنند.

بیشتر مراجعین این رشته افرادی با معلولیت جسمی هستند. شایان به ذکر است که مراجعین ارتز و پروتز تنها معلولین جسمی نمی باشند بلکه این دامنه بسیار گسترده است؛ طوری که شامل کل جامعه می شود چون همه انسان ها از کفش استفاده می کنند !

علم ارتز و پروتز حرفه ای پویا و در حال گسترش در شاخه توانبخشی است. این علم ترکیبی از علوم پزشکی، مهندسی، استفاده و شناخت مواد و توانایی کاربرد آنها در ساخت ارتز و پروتز است. ارتزیست و پروتزیست (متخصص ارتز و پروتز) از علم پزشکی برای تشخیص و ارزیابی فرد و از علم مهندسی و شناخت مواد برای طراحی و ساخت ابزار استفاده می کند.

 

ارتز

ارتز برای تغییر یا اصلاح ویژگی های عملکردی و ساختاری سیستم عصبی-عضلانی و سیستم اسکلتی بر روی بدن یا اندام قرار می گیرد.
یک ارتز می تواند به منظور:

١. کنترل، هدایت، محدود کردن و یا بی حرکت کردن بخشی از بدن (اندام ، مفصل…) برای یک دلیل خاص
٢. کمک به حرکت فرد
٣. کاهش تحمل نیروی وزن برای یک هدف خاص
۴. کمک به بازتوانی عضو دچار شکستگی شده بدن استفاده شود.
ارتز به منظور اصلاح شکل یا عملکرد بدن مورد استفاده قرار می گیرد تا فرد راحت تر و با آسیب کمتری راه برود.

 

پروتز

پروتز به منظور جبران عضو قطع شده به فرد آمپوته ( قطع عضو) تجویز می شود.
پروتز از لحاظ کاربردی به دو دسته زیبایی و کاربردی تقسیم می شود.
پروتزهای کاربردی شامل پروتزهای اندام تحتانی و پروتز اندام فوقانی می باشد. افراد دارای عضو قطع شده در اندام تحتانی، بیشتر به پروتز های کاربردی تمایل دارند ولی تمایل افراد آمپوته اندام فوقانی به پروتز های زیبایی بیشتر است.

حیطه فعالیت پروتزیست:

١. اندام فوقانی (بازو، آرنج، ساعد، مچ، دست)
٢. اندام تحتانی بالای زانو
٣. اندام تحتانی پایین زانو
۴. زیبایی